Quá trình hình thành và phát triển

01/10/2020

Ngày 04/3/1959, Chủ tịch nước đã ký Sắc lệnh số 016-SL thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước, cơ quan Trung ương quản lý Nhà nước đầu tiên về công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) của nước ta. Sau đó, Uỷ ban Hành chính (UBHC) tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập Ban Kỹ thuật tỉnh, đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành KH&CN Vĩnh Phúc.

Tuy được ra đời từ năm 1959 nhưng cơ quan Ban Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lúc đó chỉ có trên giấy tờ. Đến cuối năm 1961, Tỉnh uỷ và UBHC tỉnh mới ra quyết định về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ, Ban Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc mới dần định hướng hoạt động. Đến đầu năm 1963, Ban Kỹ thuật tỉnh được đổi tên thành Ban Khoa học Kỹ thuật (KHKT).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đ/c Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Sở Khoa học và Công nghệ

Trong 2 năm 1966 - 1967, Ban KHKT Vĩnh Phúc đã trực tiếp chủ trì cuộc điều tra lực lượng cán bộ KHKT. Kết quả cuộc điều tra đã giúp cho Tỉnh uỷ, UBHC tỉnh nắm được chính xác tổng số cán bộ KHKT có trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, phân loại theo ngành nghề ... để Tỉnh có hướng điều phối, sắp xếp lại lực lượng này cho phù hợp với năng lực trình độ cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, từng huyện, thị trong tỉnh. Tổng kết cuộc điều tra, Vĩnh Phúc là một trong ba tỉnh, thành trên toàn miền Bắc được Uỷ ban KHKT Nhà nước khen thưởng về thành tích làm tốt cuộc điều tra cơ bản này.

Năm 1968, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ được hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú. Trước những đòi hỏi của thực tiễn quản lý, Ban KHKT tỉnh được kiện toàn. Trong thời kỳ 1968 - 1971, tuy đã hình thành các bộ phận chuyên môn nhưng hoạt động của Ban mới chỉ tập trung vào 2 việc lớn: Điều tra cơ bản côn trùng và chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn việc áp dụng Tiêu chuẩn hóa và Đo lường.

Năm 1973, UBHC tỉnh Vĩnh Phú đã ra Nghị quyết số 13-NQ về "Tăng cường củng cố hệ thống tổ chức công tác KHKT". Theo đó, Ban KHKT tỉnh được xác định là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Tỉnh ủy và UBHC tỉnh về chỉ đạo công tác KHKT; Ban có nhiệm vụ tổng hợp nghiên cứu các lĩnh vực KHKT của toàn xã hội, đề xuất những vấn đề về KHKT, những đề án kỹ thuật của các ngành để UBHC tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị thi hành; Trực tiếp quản lý công tác tiêu chuẩn - đo lường, kiểm tra chất lượng, khảo nghiệm các mặt hàng mới, chế thử và thông tin, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ KHKT phục vụ cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và trình độ KHKT cho cán bộ, nhân dân trong Tỉnh.

Năm 1983, Ban KHKT đổi tên thành Uỷ ban KHKT tỉnh. Thời kỳ này tổ chức cơ quan Uỷ ban KHKT tỉnh lại được kiện toàn thêm một bước. Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật (04/1984); Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (04/1982); Nghị quyết 51 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác KHKT và Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phú về công tác KHKT địa phương (06/1983) đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác KHKT và vạch ra những chủ trương, biện pháp lớn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hệ thống tổ chức và phương thức quản lý KHKT ở địa phương được củng cố và phát huy, đưa nhanh thành tựu KHKT vào sản xuất và đời sống. Hoạt động thông tin KHKT của Tỉnh thời kỳ này khá phong phú và hiệu quả, được Viện Thông tin KHKT Trung ương thường xuyên xuống nghiên cứu, tổng kết và nhiều tỉnh bạn đến trao đổi, học tập kinh nghiệm Vĩnh Phú là tỉnh xuất bản đều các kỳ nhất (từ năm 1968) hai loại Tài liệu Thông tin phổ biến KHKT và thông tin tóm tắt chọn lọc (phục vụ lãnh đạo).

Với những thành tựu trên, tổng kết 5 năm (1981 - 1985) UBND tỉnh đã trao giải thưởng về KHKT cho 60 tập thể và cá nhân; trong đó có 22 đơn vị và cá nhân được trao "Giải thưởng Hùng Vương".

Đồng chí Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN trao

Cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010” cho Sở KH&CN

Bước vào thời kỳ đổi mới, UBND tỉnh Vĩnh Phú đã ra Quyết định số 200/QĐ-UB ngày 20/5/1986, ban hành một số biện pháp chính sách khuyến khích phát triển sự nghiệp KHKT ở địa phương. Năm 1988 UBND tỉnh Vĩnh Phú đã ra Quyết định số 592/QĐ-UB về việc kiện toàn bộ máy Ban KHKT trực thuộc UBND Tỉnh.

Dưới sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo Trung ương đến địa phương, công tác KH&CN luôn đầu tư kịp thời và áp dụng có hiệu quả rộng khắp trong hầu hết các ngành và lĩnh vực trong hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Năm 1994 UBND tỉnh ra Quyết định số 173/QĐ-UB về việc chuyển Ban KHKT thành Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phú tách thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Ngày 18/09/2003, Sở KH&CN Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 3498/QĐ-UB.

Từ khi tái lập đến nay, hoạt động KH&CN Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ngành KH&CN đã làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ thị, nghị quyết về KH&CN: Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03/12/2002 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và Đề án số 2097/ĐA-UB ngày 19/11/2002 của UBND tỉnh về phát triển KH,CN&MT đến năm 2010; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 30/01/2013 của Banh Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

Các hoạt động KH&CN hướng mạnh vào phục vụ sản xuất, đời sống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên các lĩnh vực. Các chương trình, đề tài, dự án khoa học thuộc các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp – xây dựng… được áp dụng đã tạo ra bước chuyển dịch nhanh về cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm trong các ngành, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong ngành nông, lâm nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ ứng dụng các kết quả của đề tài nghiên cứu vào thực tế trên địa bàn tỉnh đạt 66%, nhiều đề tài ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Hiệu quả trực tiếp, có ý nghĩa đã tạo nên một phong trào nghiên cứu khoa học sâu rộng trong mọi cấp, mọi ngành. Nhờ đó mà trình độ, phương pháp tư duy khoa học của cán bộ được nâng lên.

Công tác quản lý nhà nước về KH&CN đã đi vào nề nếp. Đã thực sự đổi mới công tác quản lý, tuyển chọn, thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Công tác thông tin tuyên truyền có nhiều cố gắng.

Công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân được chú trọng. Công tác SHTT làm cầu nối để giải quyết các tranh chấp và vi phạm về SHTT. Công tác tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng đã áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến.

Ghi nhận những đóng góp và thành tích trên, ngành KH&CN tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước, Bộ KH&CN khen tặng:

- Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Sở KH&CN;

- Năm 2009, Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Sở KH&CN;

- Năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Sở KH&CN;

- Năm 2015, Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Sở KH&CN Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: