CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC

01/10/2020

 
 

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc Sở: ThS. Lương Văn Long

       Phone : 02113.862.987

        Email: longlv@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Công Võ

          Phone: 02113.500.459

          Email: nguyencongvo70@gmail.com

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Bình Khiêm

          Phone:  02113.862.987

          Email: khiemnb@vinhphuc.gov.vn

2. Văn phòng

          Thường trực: Phone:  0211.3862.987           Fax: 0211.3860.012

- Chánh Văn phòng: ThS. Bùi Đức Thọ

          Phone: 0211.3862.987 - 0989.539.388

          Email: thobd@vinhphuc.gov.vn

- Phó chánh Văn phòng: KS. Lê Văn Hùng

          Phone: 0211.3703.472 - 0915.147.858

          Email: hunglv2@vinhphuc.gov.vn                          

- Phó chánh Văn phòng: CN. Đào Ngọc Mai

          Phone: 0211.703.694 - 0912.522.396

          Email: maidn@vinhphuc.gov.vn

- Phó chánh Văn phòng: ThS. Phạm Thị Minh Tâm

          Phone: 0916.012.024

          Email: tamptm@vinhphuc.gov.vn

- Phó chánh Văn phòng: CN. Đỗ Trọng Nghĩa

          Phone: 0922.256.686

          Email: nghiadt@vinhphuc.gov.vn

 3. Phòng Quản lý khoa học

 - Trưởng phòng: ThS. Phan Quang Vinh

          Phone: 0211.3862.460 - 0915.148.268

          Email: vinhpq@vinhphuc.gov.vn        

- Phó Trưỏng phòng: CN. Bùi Thị Vân Anh

          Phone: 0211.3862.460 - 0976.032.026             

          Email: anhbtv@vinhphuc.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: CN. Đoàn Thị Lan

          Phone: 0211.3616.172 - 0979.155.789

          Email: landt@vinhphuc.gov.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

          Phone: 0211.3862.460 - 0979.066.959

          Email: tuanna2@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ

- Trưởng phòng: ThS. Đặng Thị Minh Thuý

          Phone: 0211.3500.122  - 0912.153.683

          Email: thuydtm@vinhphuc.gov.vn           

- Phó Trưởng phòng: KS Nguyễn Duy Hải               

          Phone: 0912.154.367

          Email: haind2@vinhphuc.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: ThS. Hà Huy Bắc

          Phone:  0912.257.927

          Email: bachh@vinhphuc.gov.vn

  - Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quốc Tuấn

          Phone: 0211.3843.815 - 0989.152.989

 - Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Hảo

          Phone: 0165.704.1482

          Email: haott@vinhphuc.gov.vn     

     5. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: ThS. Trần Nguyên Lý

          Phone: 0211.3703.386  - 0913.517.339

          Email: lytn@vinhphuc.gov.vn       

- Phó Chánh Thanh tra: CN. Nguyễn Trung Thực

          Phone: 0211.3703.386 - 0989.539.369

          Email: thucnt@vinhphuc.gov.vn                          

 - Phó Chánh Thanh tra: CN. Nguyễn Viết Nhi

          Phone: 0912.268.127

          Email: nhinv@vinhphuc.gov.vn

        6. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

- Giám đốc: ThS. Nguyễn Công Võ

         Phone: 0211.3500.459  

          Email: nguyencongvo70@gmail.com

7. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Chi Cục Trưởng: ThS. Tạ Văn Sinh

          Phone: 0211.6535.066  - 0989.795.726

          Email: sinhtv@vinhphuc.gov.vn                                                   

- Phó Chi cục Trưởng: ThS. Nguyễn Văn Dung

          Phone: 0211.3703.985  - 0912.492.075

          Email: dungnv@vinhphuc.gov.vn

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng  - Tổng hợp:

         Trưởng phòng: ThS. Vũ Ngọc Minh

                   Phone: 0211.2471.235     

          Phó phòng: ThS. Phạm Thị Mai Chinh

                   Phone: 0211.6532.065 - 0902.013.580        

- Phòng Quản lý Đo lường:

        Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Lan Hương

                  Phone: 0912.870.072

        Phó phòng: CN. Đỗ Đinh Thị Thu Hằng

          Phone: 0211.6290.669 - 0989.732.669

8. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: CN. Trần Văn Thuận

          Phone:  0989.732.669

          Email: thuantccl@gmail.com

- Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Khắc Chính

          Phone:  0949.594.999

          Email: chinhphuongvptu@gmail.com

- Phòng Hành chính tổng hợp:

Trưởng phòng: KS. Phùng Văn Đào

          Phone: 0982.899.439                            

 - Phòng Kiểm định hiệu chỉnh phương tiện đo:

Trưởng phòng: CN. Phan Hoàng Ân

          Phone: 0211.3711.196 - 0989.539.368

- Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Phụ trách phòng: KS. Lê Đình Đức

          Phone: 0986.664.287

9. Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo

     Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

          Phone: 0211.3846.078

          Email: tinhnt@vinhphuc.gov.vn

     Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

          Phone: 0915.657.069

     Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân

          Phone: 0989.601.370

      Phó Giám đốc: CN. Lê Thanh Tâm

          Phone: 0947.935.668     

    - Phòng Hành chính tổng hợp và Thông tin KHCN

        Trưởng phòng: ThS. Nghiêm Xuân Mạnh         

            Phone: 0211.3710.017 - 5

       Phó phòng: ThS. Phùng Thị Vân

            Phone: 0211.3710.017 - 0

   - Phòng Nghiên cứu, ứng dụng-chuyển giao và Đổi mới sáng tạo

      Phó phòng (phụ trách):  KS. Lương Tuấn Vượng

          Phone: 0986.443.858

     Phó phòng: CN. Văn Tiến Đạt

          Phone: 0211.3840.541 - 6

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: