Lãnh đạo sở

01/10/2020

1. Đồng chí LƯƠNG VĂN LONG, Giám đốc Sở

 

Giám đốc Sở

Lương Văn Long

Phone : 02113.862.987

Email: longlv@vinhphuc.gov.vn

a) Chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành khoa học và công nghệ;

- Công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Công tác quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án cấp quốc gia; các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án, đề án, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

-  Công tác tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Công tác đầu tư, tài chính, tài sản, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước;

  - Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; chế độ chính sách về tiền lương, BHYT, BHXH, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và trực thuộc đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động sự nghiệp về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ sự nghiệp công về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  - Công tác tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định;

- Công tác hướng dẫn các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh về quản lý khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Xử lý văn bản đến hàng ngày của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ký các văn bản trình Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản khác theo lĩnh vực được phân công.

c) Chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ;

d) Chủ tịch (hoặc ủy quyền cho Phó giám đốc Sở) các Hội đồng: Sáng kiến; Thi đua, khen thưởng; Kỷ luật; Nâng bậc lương của Sở;

đ) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

f) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý Khoa học, Trung Tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo.

 

2. Đồng chí NGUYỄN CÔNG VÕ, Phó Giám đốc Sở

   Phó Giám đốc Sở

   Nguyễn Công Võ

Phone : 02113.500.459

Email: nguyencongvo70@gmail.com

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, xử lý các công việc được Giám đốc phân công; Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc.

b) Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ:

- Công tác hành chính, quản trị; Công tác ngoại vụ, là người phát ngôn của sở và cung cấp thông tin cho báo chí; Công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở; Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ của Sở; Công tác văn thư - lưu trữ, bí mật nhà nước của Sở;

- Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001 đối với các cơ quan hành chính; Quản lý, theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở và khối Văn phòng Sở;

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính;

- Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Công tác quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, liên hiệp hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Công tác quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn. Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Quyết định số 3139/QĐ-UBN D ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

c) Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

d) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

e) Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (bao gồm cả Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), trừ các nhiệm vụ Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách.

f) Theo dõi hoạt động KH&CN các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên.

 

3. Đồng chí NGUYỄN BÌNH KHIÊM, Phó Giám đốc Sở

    Phó Giám đốc Sở

    Nguyễn Bình Khiêm

Phone : 02113.862.987

Email: khiemnb@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, xử lý các công việc được Giám đốc phân công; Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc.

b) Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ:

- Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân;

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu trí tuệ; hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công,
phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và
thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công
nghệ theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;            

- Công tác pháp chế:

+ Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;

+ Tổ chức hực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

+ Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của địa phương;

+ Công tác hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật;

+ Công tác quản lý thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Công tác quản lý, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.

c) Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

d) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

e) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ và Thanh tra Sở, trừ các nhiệm vụ Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách.

f) Theo dõi hoạt động KH&CN các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương và thành phố Phúc Yên.

 

Các tin đã đưa ngày: