Chức năng nhiệm vụ Trung tâm

05/10/2012

1. Chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính, tài sản, tổ chức và biên chế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về khoa học công nghệ; Tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và một số lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

Trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Đường Lạc Long Quân - Phường Khai Quang - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.
 2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa, bảo dưỡng các loại phương tiện đo, thí nghiệm thiết bị điện, thiết bị đo lường;

- Kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ trong y tế;

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng;

- Phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu; Tư vấn xây dựng dự án; Tư vấn, đào tạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo TCVN ISO; Tư vấn công bố hàng hoá hợp chuẩn - hợp quy; Tư vấn giải thưởng chất lượng Quốc gia; Tư vấn xây dựng mã số - mã vạch sản phẩm … theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân;

- Tư vấn và dịch vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; Kiểm toán năng lượng, đề xuất các giải pháp về tiết kiệm năng lượng; Tư vấn, đào tạo xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo TCVN ISO;

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong các lĩnh vực hoạt động về Khoa học và Công nghệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Tiết kiệm năng lượng; đánh giá, thẩm định, lựa chọn công nghệ và các lĩnh vực hợp pháp khác;

- Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật; Liên doanh, liên kết sản xuất, cung ứng dịch vụ Khoa học và Công nghệ với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ khác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao;

- Được chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về Khoa học và Công nghệ; Tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và một số lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

- Được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao theo quy định; Được chủ động bố trí, sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở;

- Được hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân góp vốn bằng tiền, tài sản hiện vật và giá trị quyền sở hữu trí tuệ,… theo quy định của pháp luật để tiến hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ;

 

Các tin đã đưa ngày: