Ngành Tư pháp gắn cải cách hành chính với quá trình chuyển đổi số

17/03/2022

Năm 2022, Sở Tư pháp tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, trong đó, tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực thủ tục hành chính công.

Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Từ tháng 5/2018, Phần mềm Quản lý hộ tịch được triển khai ở tất cả các cơ quan đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, phần mềm đi vào hoạt động hiệu quả, đặc biệt ở cấp huyện, cấp xã. Hiện toàn bộ dữ liệu liên quan đến quản lý hộ tịch đều được lưu giữ đồng thời trên sổ giấy và trên cơ sở dữ liệu điện tử. Trong đó, thủ tục đăng ký khai sinh đã được kết nối giữa cơ sở dữ liệu điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thực hiện việc lấy số định danh từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp cho những trường hợp dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh lần đầu.

Theo đánh giá của Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp, phần mềm lưu trữ tất cả các dữ liệu về hộ tịch nên cán bộ chuyên môn dễ dàng truy cập, trích xuất dữ liệu, tra cứu thông tin, xác minh, xử lý về nhân thân và tình trạng công dân. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho công tác kiểm tra, cấp giấy, sao lục hồ sơ. đồng thời, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất vừa tiết kiệm chi phí, phục vụ đắc lực việc cung cấp thông tin đầu vào cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ tháng 5/2018 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện đăng ký trên 283.370 việc hộ tịch. Trong đó, đăng ký khai sinh 171.877 việc; đăng ký kết hôn hơn 34.000 việc; đăng ký khai tử trên 27.700 việc và đăng ký khác trên 49.600 việc.

Thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh từ 30/4/2018 trở về trước, trong năm 2022, ngành Tư pháp sẽ phối hợp với UBND các cấp rà soát, cập nhật, số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến hộ tịch từ năm 2006 đến tháng 4/2018. Phấn đấu hết năm 2023, toàn bộ dữ liệu từ năm 2006 trở về trước sẽ được cập nhật lên phần mềm hộ tịch, hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian này, Sở Tư pháp đang từng bước thực hiện sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc trên môi trường mạng; duy trì, khai thác hiệu quả các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử và nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê của Sở thông qua việc khai thác hiệu quả các phần mềm thống kê ngành Tư pháp và các cơ sở dữ liệu của ngành. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dưng cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực tư pháp như cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công dân và tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện của tổ chức, công dân; nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Hiện Sở Tư pháp có 139 thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Năm 2021, Sở đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính, ưu tiên lựa chọn rà soát các thủ tục có số lượng thực hiện lớn hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế. Nhờ đó đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được đơn giản hóa. Ngành đã phối hợp với cấp huyện, cấp xã xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên củng cố, kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trình công bố thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng quy trình; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cao. Từ năm 2021 đến nay, Sở đã tiếp nhận gần 4.100 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%, trong đó có hơn 3.400 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc tại đơn vị, góp phần cải tiến phương thức thực thi công vụ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí phát sinh, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, đến nay, Sở đang vận hành hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, tài khoản thư điện tử công vụ, bảo đảm 100% công chức, viên chức làm công tác chuyên môn thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Trong việc xác minh để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở đã áp dụng triển khai mô hình “Kiềng ba chân”, “Kiềng bốn chân” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục này xuống còn khoảng 2-3 ngày làm việc. Nhờ đó, bước đầu cải thiện tình trạng quá tải, giảm tỷ lệ chậm hạn trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tiết kiệm về thời gian, công sức, chi phí cho tổ chức, công dân và được người dân đánh giá hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần hướng tới xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Trong đó, tập trung  đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin để ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện nghiêm các quy trình làm việc trong hệ thống quản lý chất lượng ISO; duy trì, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động gắn với mục tiêu cải cách hành chính tại cơ quan; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực hành chính tư pháp tại cơ sở.

Theo Hồng Yến: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: