Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

28/07/2021

Ngày 08/6/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND v/v thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có giao nhiệm vụ đến từng cơ quan đơn vị trong tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Về công tác tuyên truyền: Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập thông qua các bài viết, phóng sự đăng trên phương tiện thông tin đại chúng, báo đài và cổng thông tin điện tử.

Về nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND  ngày 22/6/2020 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 31/12/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương. chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở doanh nghiệp.

Xây dựng xong dự thảo, trình cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019. Hiện đã xây dựng xong dự thảo, đang xin ý kiến của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh xem xét ban.

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng cơ sở dữ liệu chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công nghệ của tỉnh Vĩnh Phúc.

Khuyến khích phát triển Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh:

Sở Khoa học và Công nghệ  đã tham mưu UBD tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, tỉnh sẽ dành 135 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân sách hỗ trợ kinh phí cho cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh; tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kế hoạch trên nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 phê duyệt đề cương đề án phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Về khuyến khích đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ:

Để giúp các DNNVV tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của tỉnh; hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu; đẩy mạnh chuyển giao, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, tạo điều kiện ưu tiên cho các doanh nghiệp bước đầu áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các DNNVV, khuyến khích hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa DNNVV, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được vay vốn ưu đãi tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua quỹ, đã giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của tỉnhhỗ trợ đầu tư, mua sắm thiết bị, tài sản cố định để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường, mở rộng quy mô phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó các doanh nghiệp trong nước thực hiện dự án đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ cũng được hỗ trợ theo Nghị quyết 89/2019/NQ-HĐND với mức hỗ trợ tối đa lên tới 3 tỷ đồng/dự án.

Mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách tới từng người dân và doanh nghiệp tuy nhiên việc triển khai chính sách hỗ trợ vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn do:

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đa số chưa có chiến lược phát triển dài hạn, nguồn vốn thường hạn chế vì vậy các hoạt động đầu tư cho khoa học và công nghệ không được chú trọng. Do là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên năng lực về tài sản, tài chính còn hạn chế, do vậy tốc độ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp/ hộ kinh doanh thường mang tính tự phát, theo phong trào, tính chất gia đình, thiếu kế hoạch, chiến lược cụ thể, chưa tạo nên sự khác biệt và có tính cạnh tranh cao.

Tỷ lệ đầu tư cho Quỹ phát triển KH&CN còn nhỏ bé, chưa thu hút được các nguồn vốn ngoài ngân sách (các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế) đầu tư cho KH&CN.

Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu triển khai đẩy mạnh hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 nhưng quá trình triển khai đã bộc lộ những bất cập, cần phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng bộ với các quy định mới. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh.

Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một vấn đề mới, lớn và khó đối với cấp địa phương do việc nghiên cứu triển khai và đề xuất nhiệm vụ thực hiện cần nhiều thời gian và đặc biệt cần có sự tư vấn, giúp đỡ của các chuyên gia thuộc lĩnh vực để đảm bảo các nhiệm vụ đề xuất phù hợp, sát điều kiện thực tế.

Ảnh hưởng dịch bệnh Covid kéo dài dẫn đến việc triển khai các nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai chưa đảm bảo, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mới trong tiếp cận và triển khai.

Nhìn chung, các nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ được giao tại Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh đã được cơ bản hoàn thành và triển khai thực hiện tốt. Các cơ chế, chính sách do Sở tham mưu đề xuất đã được thông qua, ban hành. Sở chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến tới từng người dân, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt được những chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của KH&CN ngày càng được nâng lên. Các doanh nghiệp đã xác định tốt việc đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường; quan tâm, chú trọng nhiều hơn việc xây dựng, bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa. Nhiều người dân, doanh nghiệp đã bước đầu tiếp cận việc áp dụng, nghiên cứu khoa học vào thực tế sản xuất. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất và đời sống, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp được người dân, doanh nghiệp quan tâm ứng dụng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Xuân Mạnh (t/h)

 

Các tin đã đưa ngày: