Kết quả công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

08/06/2022

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là một trong những nhiệm vụ, nội dung quan trọng phải thực hiện quyết liệt, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã hoàn thành cơ bản công việc được giao về nhiệm vụ CCHC; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các văn bản về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

Người dân khi đến làm việc luôn được cán bộ Sở KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC của tỉnh, của Sở, để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh CCHC trọng tâm như: Kế hoạch số 01/KH- SKHCN, ngày 17/01/2022 kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 03/KH- SKHCN, ngày 19/01/2022 kiểm soát, truyền thông về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 04/KH- SKHCN, ngày 27/01/2022 triển khai công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 11/KH- SKHCN, ngày 01/02/2022 triển khai nghiên cứu xây dựng dự thảo, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 07/KH- SKHCN, ngày 15/02/2022 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về khoa học công nghệ năm 2022; Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 18/4/2022 chuyển đổi số năm 2022. Triển khai, quán triệt thực hiện công tác CCHC tới CBCCVC và người lao động, gắn việc thực hiện CCHC trong ký giao ước thi đua của các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.

Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể CBCCVC tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2014/NĐ-CP; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về công tác CCHC.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 331/QĐ-CT ngày 15/02/2022 về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 333/QĐ-CT ngày 15/02/2022 về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 423/QĐ-CT ngày 03/03/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp nhận tổng số 36 hồ sơ tại Trung tâm hành chính công (36 hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn, 22 hồ sơ giải quyết trực tuyến, 14 hồ sơ nộp trực tiếp, 0 hồ sơ trả lại). Không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan về TTHC quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi giải quyết của Sở.

Tiếp tục, rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo cơ cấu tổ chức tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 của Chính phủ; Hoàn thành việc tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học thành Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ, viên chức Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh.

Thực hiện tốt các quy định hiện hành về quản lý CBCCVC và lao động hợp đồng. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, tự chủ biên chế và kinh phí thực hiện khoán điện thoại, văn phòng phẩm, chi tiêu hội họp, tiếp khách, tiết kiệm trong sử dụng xăng xe, điện thắp sáng, nước sinh hoạt. Đây cũng biện pháp mang lại hiệu quả trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ và tăng thu nhập ngoài lương từ cơ chế khoán cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số: Thực hiện Văn bản số 11566/UBND-VX3 ngày 27/12/2021 về việc triển khai thử nghiệm phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGatetrên địa bàn tỉnh. Từ ngày 04/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận hồ sơ phần mềm VNPT iGate thay thế cho phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến cũ (100% hồ sơ giải quyết TTHC được xử lý trên phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate); phần mềm Quản lý văn bản điều hành dùng chung (100% văn bản được xử lý trên phần mềm và được ký số); triển khai và thực hiện chữ ký số (thay đổi thông tin 03 chữ ký số cá nhân cho trưởng, phó các đơn vị trực thuộc) và một số phần mềm quản lý các lĩnh vực của ngành.

Triển khai kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Kiện toàn tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tổ chức 02 hội nghị nâng cao kỹ năng, hướng dẫn duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 cho lãnh đạo và thư ký ISO các cơ quan hành chính nhà nước.

Để tiếp tục triển khai tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; Nghị quyết về chính sách phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030; Nghị quyết thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

Hai là: Tiếp tục rà soát sắp xếp lại vị trí việc làm của một số cán bộ công chức viên chức, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp;

Ba là: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Tỉnh ủy, UBND, Bộ KH&CN, Sở Nội vụ tổ chức. Tiếp tục rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; kiểm soát thủ tục hành chính;

Bốn là: Tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TTHC. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia kiểm soát TTHC; tiếp nhận, phân loại, xử lý các phản ánh, khiếu nại, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC để giải quyết theo thẩm quyền; tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC;

Năm là: Công khai, minh bạch trong công tác kiểm soát TTHC; Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở;

Sáu là: Ứng dụng các phền mềm quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử của Sở, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng; Phối hợp triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc; Phối hợp, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Chỉ đạo của Chính phủ; Duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2001:2015.

Lê Vân Anh - VP Sở KH&CN

 

Các tin đã đưa ngày: