Phát triển khoa học và công nghệ ứng dụng

09/06/2022

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã đạt được những kết quả tích cực.

Thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến

Ngay sau khi có Nghị quyết 20 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố Phúc Yên đã thành lập Hội đồng KH&CN, Hội đồng sáng kiến và ban hành quy chế hoạt động; xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết với mục tiêu, giải pháp cụ thể; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Mô hình trồng rau trong nhà lưới, nhà kính của HTX Rau an toàn Đại Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên đang cho hiệu quả cao

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công tác phát triển và ứng dụng KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hằng năm, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH&CN gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; thường xuyên củng cố, bố trí cán bộ, công chức phụ trách kiêm nhiệm lĩnh vực KH&CN để tham mưu, tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác đề xuất, đặt hàng và triển khai nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; tích cực hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người dân ứng dụng những thành tựu KH&CN vào quản lý, sản xuất và đời sống.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác và sản xuất; khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tổ chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết được các vấn đề phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị.

Những mô hình hiệu quả

Đến nay, thành phố đã xây dựng được các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng trên một đơn vị diện tích canh tác.

Đồng thời, triển khai xây dựng các mô hình trồng bí đỏ, khoai tây với tổng diện tích 30 ha ở xã Ngọc Thanh, Cao Minh; trồng rau, hoa trong nhà lưới, nhà kính ở phường Nam Viêm, Tiền Châu; mô hình dưa lê siêu ngọt, sử dụng giống lúa Hương Thơm mới ở các xã, phường: Cao Minh, Ngọc Thanh, Tiền Châu, Phúc Thắng và Đồng Xuân; mô hình Sâm Bố chính, trà hoa vàng ở xã Ngọc Thanh; theo dõi và chuyển giao công nghệ nuôi cá Rô phi đơn tính dòng Đương Nghiệp ở xã Cao Minh...

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thành phố đã thu hút được nhiều các dự án công nghệ cao; phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn đều tích cực đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, SA8000, ISO 14000 nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tiết kiệm năng lượng.

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố đã tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, ứng dụng thư điện tử công vụ... giúp giảm giấy tờ hành chính, cung cấp thông tin nhanh chóng, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Số lượng tổ chức, cá nhân trên địa bàn sử dụng thuê bao điện thoại di động, cố định, lắp đặt internet trong công việc cũng như sử dụng truyền hình kỹ thuật số tăng lên đáng kể.

Để KH&CN trở thành động lực thúc đẩy KT-XH phát triển, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết 20; đổi mới cơ chế hỗ trợ phát triển KH&CN; tăng cường triển khai các ứng dụng, đề tài KH&CN các cấp vào sản xuất, đời sống; xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về KH&CN; bố trí kinh phí chi cho hoạt động KH&CN hằng năm; khuyến khích phát triển thị trường KH&CN.

Tích cực phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bắc Bộ, các đơn vị, doanh nghiệp triển khai, thực hiện các mô hình, đề tài KH&CN mới như mô hình trồng thông Caribe kết hợp với nông nghiệp ngắn ngày, chăn thả gia súc, trồng dược liệu dưới tán; khôi phục và phát triển làng nghề mộc trong thời kỳ mới ở thôn Hiển Lễ, xã Cao Minh; khôi phục và phát triển nghề “Tương tiến Vua”, phường Nam Viêm; dự án nghề hun đúc thủy tinh, phường Trưng Nhị; kế hoạch sản xuất các sản phẩm OCOP phục vụ du lịch, dịch vụ của thành phố...

Bài, ảnh: Thanh Huyền: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: