Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đẩy mạnh nguồn lực phục vụ quá trình chuyển đổi số

15/06/2022

Trong năm vừa qua, với sự vào cuộc của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ nhằm nâng cao quá trình chuyển đổi số trong toàn đơn vị.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiện quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh đề ra theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/01/2022 về thúc đẩy Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 08/12/2021 Chuyển đổi số, hoàn thiện Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số và Phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong năm vừa qua, với sự vào cuộc của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ nhằm nâng cao quá trình chuyển đổi số trong toàn đơn vị.

Trong công tác thông tin tuyên truyền: Lãnh đạo Sở chỉ đạo điều hành đến từng phòng ban, đơn vị; quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến từng cán bộ về chuyển đổi số. Tập trung xây dựng các chuyên mục, video tuyên truyền, bài viết về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN, các kênh truyền thông, báo chí. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của Sở KH&CN; Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo điều hành các cuộc họp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, trong đó đẩy mạnh công tác tự học tập, tuyên truyền, chủ động nâng cao nhận thức của cán bộ; các kiến thức về công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động thực thi công vụ.

Trong xây dựng, ban hành các văn bản thúc đẩy quá trình chuyển đổi số: Văn phòng Sở là đầu mối tham mưu, chỉ đạo và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch, chương trình trong lĩnh vực chuyển đổi số. Tiếp nhận, triển khai đầy đủ, đồng bộ các văn bản phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Nâng cao nhân lực Chuyển đổi số: Kiện toàn nhân sự tổ chức, cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số. Chủ động rà soát, đăng ký công chức, viên chức tham dự đầy đủ các chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về CNTT, chuyển đổi số do UBND tỉnh, sở, ngành liên quan tổ chức.

Nâng cao cơ sở vật chất về công nghệ thông tin, công nghệ số hóa: Nâng cao chất lượng các trang thiết bị công nghệ thông tin, công nghệ số, không ngừng nâng cấp kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật để bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hoạt động trên môi trường số. Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, tiếp tục đề xuất đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện trang thiết bị hệ thống họp trực tuyến, máy tính, máy in, máy quét, thiết bị số hóa... đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tổ chức số hóa dữ liệu quản lý chuyên ngành theo lộ trình; tạo lập dữ liệu thống kê phục vụ quản lý số liệu chuyên ngành. Triển khai thực hiện số hóa tài liệu của Sở theo quy định.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi thành phần của chuyển đổi số. Phổ biến đến cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc soạn
thảo, in ấn tài liệu mật; không lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin
thuộc phạm vi bí mật của nhà nước trên máy tính kết nối mạng internet. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các máy tính, các phiên bản phần mềm, các lỗ hổng bảo mật và backup nguồn dữ liệu để đề phòng tấn công của virus máy tính.

Dựa trên phương châm "Chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển"; năm 2022, Sở KH&CN Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn Sở 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 100% cán bộ công chức sử dụng thành thạo các phần mềm dùng chung của tỉnh, các tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trong toàn tỉnh và CLDL quốc gia...

Với sự triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Lãnh đạo Sở đến các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ; đồng thời với sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở KH&CN Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm Chuyển đổi số để KH&CN trở thành động lực đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Việt Phương

Các tin đã đưa ngày: